پالت چوبی یورو لیفتراک خور جک پالت خور 120*100

 
پالت چوبی یورو لیفتراک خور جک پالت خور سایز 120*100
 
 
پالت چوبی یورو جک پالت خور لیفتراک خور120*80
 
 
پالت چوبی چینی لیفتراک خور سایز110*110
 

 
پالت چوبی 4شاسی لیفتراک خور سایز102*102

 
پالت چوبی اپادانا لیفتراک خور و جک پالت خور سایز120*80
 
 
پالت چوبی مارون لیفتراک خور جک پالت خور سایز130*110
 
 
پالت چوبی مهر لیفتراک خور جک پالت خور سایز 130*110
 
 
پالت چوبی یورو لیفتراک خور جک پالت خورسفید120سایز*80

 
پالت چوبی یورو سیاه لیفتراک خور جک پالت خورسایز120*80